โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 838

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 838

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ 

ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ในวันที่  6  กันยายน 2566 เวลา  10.00 น.