โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 837

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 837

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ 

ให้กับโรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ

อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ในวันที่  4  กันยายน 2566 เวลา  10.00 น.