โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 836

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 836

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ 

ให้กับโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ในวันที่  4  กันยายน 2566 เวลา  09.00 น.