โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 835

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 835

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ 

ให้กับโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”

อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ในวันที่  31  สิงหาคม 2566 เวลา  11.00 น.