โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 834

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 834

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ 

ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 ในวันที่  29  สิงหาคม 2566 เวลา  10.00 น.