โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 833

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 833

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ 

ให้กับโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ 

อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ในวันที่  28  สิงหาคม 2566 เวลา  10.00 น.