โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 766

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 766

บริจาคพัสดุ จำนวน 133 รายการ 

ให้กับโรงเรียนวัดท่าข้าม 

อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ในวันที่  30  กันยายน 2565 เวลา  09.00 น.