โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 765

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 765

บริจาคพัสดุ จำนวน 67 รายการ 

ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ในวันที่  30  กันยายน 2565 เวลา  09.00 น.