โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 763

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 763

บริจาคพัสดุ จำนวน 168 รายการ 

ให้กับกองร้อยบริการ กรมการทหารสื่อสาร

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในวันที่  22  กันยายน 2565 เวลา  09.00 น.