โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 762

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 762

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ 

ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ในวันที่  21  กันยายน 2565 เวลา  09.00 น.