โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 761

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 761

บริจาคพัสดุ จำนวน 89 รายการ 

ให้กับโรงเรียนบ้านหนองจิกยาว

ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ในวันที่  21  กันยายน 2565 เวลา  09.00 น.