โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 760

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 760

บริจาคพัสดุ จำนวน 8 รายการ 

ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร

ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ในวันที่  16  กันยายน 2565 เวลา  13.00 น.