โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 759

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 759

บริจาคพัสดุ จำนวน 10 รายการ 

ให้กับโรงเรียนบ้านดอนทอง (อ่องพิทยาคาร)

ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ในวันที่  7  กันยายน 2565 เวลา  10.00 น.