โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 758

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 758

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ 

ให้กับโรงพยาบาลสตูล

อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ในวันที่  19  สิงหาคม 2565 เวลา  10.00 น.