You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 756

 

โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่  ๗๕๖  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕

บริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ เครื่อง

มอบให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา