โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 755

โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่  ๗๕๕  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕

บริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ เครื่อง

มอบให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา