โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 753

โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่  ๗๕๓  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕

บริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ เครื่อง

มอบให้กับ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ