โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 749

โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่  ๗๔๙  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕

บริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ เครื่อง

มอบให้กับ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จ.หนองคาย