โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 748

 

โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่  ๗๔๘  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕

บริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ เครื่อง

มอบให้กับ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น