โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 709

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 709

บริจาคพัสดุ จำนวน 57 รายการ 

ให้กับแผนกวิชาทหารม้า โรงเรียนรักษาดินแดน

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ในวันที่  9  พฤษภาคม 2565 เวลา  10.00 น.