โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 707

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 707

บริจาคพัสดุ จำนวน 50 รายการ 

ให้กับโรงเรียนบ้านหน้าเขา

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันที่  5  พฤษภาคม 2565 เวลา  10.00 น.