You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 705

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 705

บริจาคพัสดุ จำนวน 61 รายการ 

ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหิน

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ในวันที่  5  เมษายน 2565 เวลา  9.00 น.