โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 704

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 704

บริจาคพัสดุ จำนวน 11 รายการ 

ให้กับโรงพยาบาลชัยภูมิ

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ในวันที่  4  เมษายน 2565 เวลา  9.00 น.