โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 703

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 703

บริจาคพัสดุ จำนวน 15 รายการ 

ให้กับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 ในวันที่  31  มีนาคม 2565 เวลา  9.00 น.