โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 702

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 702

บริจาคพัสดุ จำนวน 17 รายการ 

ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม

 อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

 ในวันที่  28  มีนาคม 2565 เวลา  9.00 น.