โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 701

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 701

บริจาคพัสดุ จำนวน 130 รายการ 

ให้กับโรงเรียนคลองบางกระสี

ตพบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 ในวันที่  22  มีนาคม 2565 เวลา  9.00 น.