You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 700

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 700

บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 124 รายการ 

ให้กับกรมข่าวทหารบก

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 ในวันที่  21  มีนาคม 2565 เวลา  9.00 น.