โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 699

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 699

บริจาคพัสดุ จำนวน 44 รายการ 

ให้กับโรงเรียนวัดพระแก้ว

อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

 ในวันที่  17  มีนาคม 2565 เวลา  9.00 น.