โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 698

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 698

บริจาคพัสดุ จำนวน 131 รายการ 

ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก

อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

 ในวันที่    มีนาคม 2565 เวลา  10.00 น.