You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 686

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 686

บริจาคพัสดุ จำนวน 4 รายการ 

ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ในวันที่  6  มกราคม  2564 เวลา  10.00 น.