โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 684

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 684

บริจาคพัสดุ จำนวน 111 รายการ 

ให้กับวัดจันทร์ 

ตำบลบางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ในวันที่  22  ธันวาคม  2564 เวลา  10.00 น.