โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 683

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 683 

บริจาค เครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง

ให้กับโรงพยาบาลนางรอง

อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่  20  ธันวาคม  2564 เวลา  10.00 น.