โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 682

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 682

บริจาคเครื่องช่วยหายใจ  จำนวน 3 เครื่อง

ให้กับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ในวันที่  17  ธันวาคม  2564 เวลา  10.00 น.