โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 681

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 681

บริจาคพัสดุ จำนวน 6 รายการ

ให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ในวันที่  24  พฤศจิกายน  2564 เวลา  11.00 น.