โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 680

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 680

บริจาคพัสดุ จำนวน 6 รายการ

ให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่  24  พฤศจิกายน  2564