โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 614

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 614

บริจาคพัสดุ จำนวน 66 รายการ

ให้กับโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครฯ

ในวันที่  18  มีนาคม  2564 เวลา  11.00 น.