โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 373

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  373

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลวังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ราคาประเมินเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 189,730.00 บาท

ในวันที่  9 สิงหาคม 2560  เวลา  11.00 น.