โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 372

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  372

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 66 รายการ ให้กับ โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ราคาประเมินเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 67,500.00 บาท

ในวันที่  31  กรกฎาคม 2560  เวลา  10.00 น.