โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 371

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  371

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 114 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

ราคาประเมินเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 22,500.00 บาท

ในวันที่  27  กรกฎาคม 2560  เวลา  13.00 น.