โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 679

ฝ่ายการพัสดุ จัดทำโครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 679

บริจาค เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 4 เครื่อง ให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันที่  4  พฤศจิกายน  2564 เวลา  11.00 น.