การอ่านผลตัวบ่งชี้ทางเคมีภายในและภายนอกของหีบห่อ

วิธีอ่านผลตัวบ่งชี้ทางเคมีภายในและภายนอกของหีบห่อ

 
การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อรับการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ...

 

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานเลี้ยงปีใหม่ วันที่ 17 มกราคม 2563 ในธีมตรุษจีน...

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย...

 

คณะเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้่นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accreditation Survey)...

 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น.งานเเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิ...

 

โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมบรรยายในงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 23 รวมพลังก้าวนำสู่คุณวุฒิ...

 

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ได้ทำบุญหน่วยงานในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 โดยทำบุญพระเพล