ดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ CSSD

คณะหัวหน้างาน CSSDจากโรงพยาบาล ต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานในแผนกงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ใน...

 
รพ.ชลประทานเข้าดูงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
โรงพยาบาลชลประทานนำบุคลากรเข้าเยี่ยมชม งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2...
 
ดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ CSSD
คณะหัวหน้างาน CSSDจากโรงพยาบาลต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานในแผนกงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวัน...
 
รับใบรับรอง ISO 9001:2008

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อเข้ารับใบรับรอง ISO 9001:2008 ในวันที่ 14 กันยายน 2558

 
ดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ CSSD

คณะหัวหน้างาน CSSDจากโรงพยาบาลต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานในแผนกงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในว...

 
สัมมนาหน่วยงาน

โครงการอบรม "พัฒนาระบบงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ สู่มาตรฐานสากลหลังปรับปรุง" ณ วรบุรี อโยธยา คอมเว...

 
ศึกษาดูงาน ณ งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. มีคณะมาศึกษาดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

 
ดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ CSSD

วันที่ 15 พฤาภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. บุคลากรทางพยาบาลในห้องผ่าตัด หน่วยงานป้องกันติดเชื้อ...

 
ดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ CSSD

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 มีการเข้ามาดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจากโรงพยาบาล ในเขตภาคเหนือ

 

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อขอแจ้งและขอความร่วมมือจากหอผู้ป่วย/หน่วยงานต่างๆ

 

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อขอแจ้งการเข้า Download แบบฟอร์มที่ใช้ในงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ