งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อรับการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

 

  บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นำคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจากประเทศพม่า...

 

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจัดโครงการอบรมหลักสูตร "หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ปรา...

 

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เล็งเห็นว่าหน่วยงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เป็นหน่วยงา...

 

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจัดโครงการอบรมหลักสูตร "หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ปรา...

 

ห้องผ่าตัดสูติ-นรีเวชดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อในวันที่ 27-28 เมษายน 2559 จำนวน 3 รอบ รอบที่ 1 วันที...

 

วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 9.00 - 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ นายแพทย์ชนเมธ เตชะแสนศิริ มาดูงานที่งานเว...

 

ด้วยงานจ่ายกลาง โรงพยาบาลนครพนม  ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบริการงานจ่า...

 

งานทันตกรรมมาดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 -15.00 น....

 

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เปิดบ้าน (Open House) ให้ฝ่ายการพยาบาล
เข้...

 

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ  นำผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน  เข้าศึกษางานแผนกเวชภัณฑ์ป...

 

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ เข้าศึกษาดูงานภายในแผนกงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่...