You are here

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มที่ใช้กับงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ  

1. จุดรับและล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

 • แบบฟอร์มการส่งล้างชุดหัตถการประจำวัน  F-WI-RAISO-CS-101/01

 • แบบฟอร์มการส่งล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำวัน  F-WI-RAISO-CS-101/02

 • แบบฟอร์มแลกเครื่องมือ   F-WI-RAISO-CS-101/03
 • แบบฟอร์มแลกเครื่องมือที่ทนความร้อนได้ไม่เกิน 60 องศา   F-WI-RAISO-CS-101/04
 • แบบฟอร์มการส่งเครื่องมือกลับ (เฉพาะ OR, LR)    F-WI-RAISO-CS-102/06
 • แบบฟอร์มการส่งเครื่องมือและอุปกรณ์งานทันตกรรมเพื่อล้างทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อ  F-WI-RAISO-CS-102/07
 • แบบฟอร์มการส่งล้างอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจประจำวัน  F-WI-RAISO-CS-103/01

           ***แบบฟอร์มการส่งล้างและทำให้ปราศจากเชื้อชุดเครื่องมือห้องผ่าตัดต่าง ๆ ***

 • แบบฟอร์มการส่งล้างและทำให้ปราศจากเชื้อชุดเครื่องมือห้องผ่าตัดศัลย์  F-WI-RAISO-CS-102.01 (XSU)

 • แบบฟอร์มการส่งล้างและทำให้ปราศจากเชื้อชุดเครื่องมือห้องผ่าตัดตา  F-WI-RAISO-CS-102.02 (XEY)

 • แบบฟอร์มการส่งล้างและทำให้ปราศจากเชื้อชุดเครื่องมือห้องผ่าตัด หู คอ จมูก  F-WI-RAISO-CS-102.03 (XET)

 • แบบฟอร์มการส่งล้างและทำให้ปราศจากเชื้อชุดเครื่องมือห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  F-WI-RAISO-CS-102.04 (XSK)

 • แบบฟอร์มการส่งล้างและทำให้ปราศจากเชื้อชุดเครื่องมือห้องผ่าตัดสูติกรรม   F-WI-RAISO-CS-102.05 (XGY)

2. จุดจัดเรียงและทำปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

 • แบบฟอร์มการส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สะอาด เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อโดยการนึ่งด้วยไอน้ำ  F-WI-RAISO-CS-301/01

 • แบบฟอร์มการส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สะอาด เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีแก๊สเอทธิลีนออกไซด์/แก็สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  F-WI-RAISO-CS-301/02

3. จุดเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ

 • แบบฟอร์มการขอเบิกชุดหัตถการประจำวัน  F-WI-RAISO-CS-402/01
   
 • แบบฟอร์มการขอเบิกครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำวัน  F-WI-RAISO-CS-402/02
   
 • แบบฟอร์มการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ปราศจากเชื้อ  F-WI-RAISO-CS-402/04
 • แบบฟอร์มเบิก-คืน เครื่องมือ   F-WI-RAISO-CS-402/05

4. จุดธุรการ

 • แบบฟอร์มการการเบิก ยืม วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์  F-WI-RAISO-CS-504/06