แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มที่ใช้กับงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ  

1. จุดรับและล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

  • แบบฟอร์มแลกเครื่องมือ   F-WI-212/03
  • แบบฟอร์มแลกเครื่องมือที่ทนความร้อนได้ไม่เกิน 60 องศา   F-WI-212/04
  • แบบฟอร์มการส่งเครื่องมือกลับ (เฉพาะ OR, LR)    F-WI-213/06
  • แบบฟอร์มการส่งเครื่องมือและอุปกรณ์งานทันตกรรมเพื่อล้างทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อ  F-WI-213/07
  • แบบฟอร์มการส่งล้างอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจประจำวัน  F-WI-214/01

           ***แบบฟอร์มการส่งล้างและทำให้ปราศจากเชื้อชุดเครื่องมือห้องผ่าตัดต่าง ๆ ***

2. จุดจัดเรียงและทำปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

  • แบบฟอร์มการส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สะอาด เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อโดยการนึ่งด้วยไอน้ำ  F-WI-226/01

  • แบบฟอร์มการส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สะอาด เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีแก๊สเอทธิลีนออกไซด์/แก็สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  F-WI-226/02

3. จุดเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ

  • แบบฟอร์มการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ปราศจากเชื้อ  F-WI-234/04
  • แบบฟอร์มเบิก-คืน เครื่องมือ   F-WI-234/05

4. จุดธุรการ

  • แบบฟอร์มการการเบิก ยืม วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์  F-WI-240/06