เกี่ยวกับเรา

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (Central Sterile Supply Unit) ตั้งอยู่ที่อาคาร 3 (อาคารซักฟอก) ชั้น 4  
มีพื้นที่ประมาณ 720 ตารางเมตรให้บริการชุดตรวจ/ชุดทำหัตถการ/เครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์ และ/หรือวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
ที่ปราศจากเชื้อและไม่ปราศจากเชื้อ  ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน  อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ผู้รับบริการพึงพอใจ  เพื่อสนับสนุนการบริการ
รักษาพยาบาล  การศึกษา  การวิจัย  และการบริการวิชาการ 

 ขอบเขตบริการ
 
1. การทำความสะอาดและการจัดเตรียม
         1.1 รับชุดตรวจ/ชุดทำหัตถการต่างๆ ที่ผ่านการใช้งานแล้วจากหอผู้ป่วยและหน่วยงานต่าง ๆ มาทำความสะอาดและจัดเข้าชุด
         1.2 เตรียมวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ตามจำนวนและประเภทต่างๆ ตามความต้องการของหอผู้ป่วยและหน่วยงาน
         1.3 จัดเตรียมวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ประเภทต่าง ๆ แบบไม่ปราศจากเชื้อให้ตามความต้องการของงานบริการผ้าและหน่วยงาน
 2. การทำให้ปราศจากเชื้อ
         2.1 จัดทำชุดตรวจ/ชุดทำหัตถการต่างๆ ของหอผู้ป่วยและหน่วยงานต่างๆ ทำให้ปราศจากเชื้อ ตามชนิดของอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
         2.2 บรรจุเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ใส่ซองเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และทำให้ปราศจากเชื้อ เป็นของจากหอผู้ป่วยและหน่วยงานต่างๆ นำมาฝากทำให้ปราศจากเชื้อ ตามชนิดของอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
         2.3 ชุดผ้าผ่าตัดของห้องผ่าตัดต่างๆ ที่งานบริการผ้าจัดเตรียม  และส่งมาทำให้ปราศจากเชื้อ ที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ