Facebook
งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
 
งานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2567

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2567 ในวันที่ 19 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา...

 
ประชุมวิชาการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2566

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่อง "Safety Engagement : Quality Improvement...

 

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เข้าร่วมซ้อมการรับภาวะฉุกเฉินหมู่ในสถานการณ์จำลองในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566...

 

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ดำเนินการฝึกซ่้อมแผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัคคีภัยร...

 

ด้วยสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นำผู้เข้าอบรมพร้อมอาจารย์ข...

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
แบ่งเป็น 3 หน่วยย่อย คือ

  • หน่วยบริการเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
  • หน่วยจัดเตรียมเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
  • หน่วยบริหารเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ