การวางขวดแก้ว 1,000 ซีซี เข้าเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อที่ห้องควบคุม