วิสัยทัศน์

      วิสัยทัศน์ (vission)

     เป็นงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อที่มีระบบบริการตามมาตรฐานสากล และความทันสมัยแห่งหนึ่งในระดับเอเชีย

     วัฒนธรรมองค์กร
      มุ่งมั่น  ทำงานเป็นทีม รับผิดชอบ  รอบคอบมีประสิทธิภาพ

      ค่านิยม
      มุ่งเรียนรู้                   แลกเปลี่ยนเรียนรู้  มุ่งมั้นสู่ความเป็นเลิศ
      คุู่คุณธรรม                 มีจริยธรรม  ซื้อสัตย์ต่อหน้าที่  มีวินัยต่อการทำงาน
      ใฝ่คุณธรรม                รักษามาตรฐาน  ดำเนินการตามมาตรฐานสากล
      ร่วมสานภารกิจ           สนับสนุนการรักษาพยาบาล  บริการวิชาการ  การศึกษาและวิจัย
      คิดนอกกรอบ             ริเริ่มสร้างสรรค์  ต่อยอดความคิด  ผลิตนวัตกรรม
      รับผิดชอบสังคม          รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม