พันธกิจ

  พันธกิจ (mission)
          - สนับสนุนการรักษาพยาบาลให้มีความคล่องตัว  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
            ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
          - เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือวิชาการ  และมาตรฐานสากล
          - ลดการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์