รพ.ชลประทานเข้าดูงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

         ด้วยโรงพยาบาลชลประทานนำบุคลากรเข้าเยี่ยมชม งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการติดตั้ง เครื่องอบแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซต์ และระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่อง ฯ ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณณาจัดซื้อ และติดตั้งเครื่องอบแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซต์ ที่หน่วยบริการจ่ายกลางโรงพยาบาลชลประทานต่อไป  โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีบุคลากรร่วมศึกษาดูงาน
จำนวน 7 คน